Inteligenta emotionala

Articol publicat in: Stiinta


 

Timp de mai mult de 100 de ani, psihologii au încercat s? identifice, s? m?soare ?i s? modifice acele aspecte ale personalit??ii ?i comportamentului care afecteaz? cel mai mult abilitatea unei persoane de a se adapta cu succes la cerin?ele vie?ii. Multe dintre aceste eforturi s-au concentrat asupra abilita?ii cognitive, adic? asupra modului în care cineva dobânde?te, stocheaz?, codifica ?i recupereaz? informa?ii din mediu.
Rolul semnificativ ?i totu?i limitat al capacit??ii cognitive în adaptarea cu succes în cadrul diferitelor activit??i, a condus la mai multe încerc?ri de identificare a altor tipuri de abilita?i care contribuie la îndeplinirea sarcinilor sociale, personale sau profesionale. Inteligen?a emo?ionala reprezint? un asemenea set de abilita?i.

Inteligen?a emo?ional? nu impune doar con?tientizarea propriilor emo?ii, ci ?i folosirea acestor emo?ii în moduri func?ionale. Mai întâi, emo?iile pot fi folositoare în direc?ionarea aten?iei c?tre preocup?ri urgente care semnaleaz? care este focarul aten?iei. În al doilea rând pot fi folosite pentru a alege dintre op?iuni ?i pentru luarea deciziilor. A fi capabil de a anticipa cum se va sim?i dac? au loc anumite evenimente, îi poate ajuta pe cei care iau decizii s? aleag? dintre op?iuni multiple. În al treilea rând, emo?iile pot fi folosite pentru u?urarea anumitor tipuri de procese cognitive. Când oamenii au st?ri de spirit pozitive, de exemplu, ei au tendin?a de a fi mai optimi?ti ?i de a percepe faptul c? evenimentele pozitive sunt mai probabile decât cele negative. Când au st?ri de spirit negative au tendin?a s? fie mai pesimi?ti ?i s? perceap? faptul c? evenimentele pozitive sunt mai pu?in probabile.

De-a lungul timpului emo?iile ?i st?rile de spirit se schimb?. Teama ?i anxietatea pot evolua într-o stare de spirit negativ? ?i apoi în apatie sau într-o stare intens? de agita?ie.

Inteligen?a emo?ional? înseamn? nu numai a fi capabil de a-?i st?pâni propriile sentimente, dar ?i a fi capabil s? influen?ezi st?rile de spirit ?i emo?iile altora. A fi capabil de a excita ?i de a entuziasma al?i oameni sau de a-i face s? fie pruden?i este o pricepere interpersonal? important? ?i o modalitate importanta a influen?ei sociale.

Aprecierea consecin?elor st?rilor de spirit ?i emo?iilor variaz? ?i ea de la un individ la altul.

Unii oameni au o în?elegere elementar? a modului în care ei sunt influen?a?i de sentimente ?i folosesc aceste cuno?tin?e în moduri func?ionale. Un stereotip al neaten?iei asupra efectelor pe care le au sentimentele este atunci când un membru al familiei care a avut o zi grea la serviciu, vine acas? nervos ?i se ceart? cu partenerul sau copiii. Acest membru al familiei nu-si da seama de modul în care starea lor de spirit negativa contribuie la neîn?elegeri ?i mai degrab? îi dojene?te aspru pe ceilal?i pentru ni?te presupuse insuccese, marind astfel indispozi?ia proprie ?i neîn?elegerile.

Inteligenta emo?ional? include ?i o dimensiune proactiv? cu privire la sentimente, ?i anume, managementul propriilor st?ri de spirit ?i emo?iilor, atât celor proprii, cât ?i ale altora.

Cercet?rile au dovedit c? oamenii se str?duiesc s? men?in? st?ri de spirit pozitive ?i s? îndulceasc? st?rile de spirit negative.

Timp de mai multe decenii, psihologii sociali ?i de personalitate au studiat atributele personale care par a-i ajuta pe oameni s? fie mai eficien?i într-o varietate de contexte ?i unele dintre aceste atribute implicau abilitatea de a percepe, de a-?i exprima ?i administra emo?iile personale ?i ale altora.

De exemplu, s-au f?cut cercet?ri asupra empatiei, definit? ca abilitate de a sim?i ceea ce simt al?ii sau a-?i da seama ce simt al?ii ?i de a vedea lucrurile din perspectiva lor, propunând ideea c? atât copiii, cât ?i adul?ii care au avut un scor ridicat al acestei caliati au tendin?a de a avea mai mult succes, atât în contextele voca?ionale, cât ?i în cele personale. În mod similar, s-au f?cut cercet?ri care propun ideea c? abilitatea de a-?i exprima emo?iile în mod clar ?i conving?tor poate avea un impact pozitiv asupra individului. Mai mult, practica clinic? asupra furiei ?i administr?rii furiei propune ideea c? a fi con?tient de reac?iile emo?ionale ?i de ceea ce le provoac? poate influen?a foarte mult abilitatea cuiva de a-?i regla emo?iile, ceea ce afecteaz? starea de bine ?i succesul omului. Cercet?rile curente ?i aplica?iile rela?ionate cu inteligen?a emo?ional? se bazeaz? pe toate aceste r?d?cini istorice.

În ciuda importan?ei sale în rela?iile personale, claritatea emo?ional? nu e o abilitate u?or de dobândit, dintr-o multitudine de cauze. Mai întâi, ?inând cont de faptul c? structurile de cunoa?tere emo?ional? au grani?e nesigure, poate fi greu, uneori, s? distingem între emo?iile cuiva (exemplu: “simt dragoste sau recuno?tin?a? furie sau stinghereala?”). În func?ie de hot?rârile pe care le lu?m asupra emo?iilor pe care le sim?im, pot rezulta consecin?e diferite pentru rela?ia aceea. În al doilea rând, anumite emo?ii pot fi mult mai u?or de recunoscut decât altele pentru c? ele sunt foarte cunoscute în cadrul unei anumite culturi- adic?, se vorbe?te frecvent despre ele ?i au tr?s?turi foarte bine elaborate de scenariu. Astfel, de exemplu, o so?ie nord-american? poate fi foarte con?tient? c? e furioas? din cauza criticii nedrepte aduse de so?ul ei, dar e posibil s? nu recunoasc? faptul c? se simte ru?inat? de subaprecierea lui.

De asemenea, o persoan? cu o tendin?? puternic? de a da aten?ie propriilor sentimente ?i sentimentelor altora poate fi foarte empatic?, dar se poate sim?i cople?it? de emo?iile sale ?i astfel s? r?spund? mai impulsiv (si probabil, mai pu?in adaptativ situa?iei) într-un conflict interpersonal decât cineva care d? mai pu?in? aten?ie inimii ?i mai multa aten?ie mintii.

Pe de alt? parte, o persoan? care este extrem de priceputa la repararea dispozi?iei poate ignora propriile sentimente sau s? încerce s? uite de ele uneori când acestea i-ar putea perturba activit??ile curente. Ca de obicei, echilibrul pare s? fie solu?ia. Totu?i, dovezile par s? demonstreze c? claritatea emo?ional? sau abilitatea de a recunoa?te, de a în?elege ?i de a ra?iona asupra propriilor emo?ii ?i asupra emo?iilor partenerului st? în centrul a?a-numitei inteligente emo?ionale.

Acest articol a fost publicat În Sanatate, Educatie. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(insereaza codul din stanga)