CUPLUL SPIRITUAL (TANTRIC). CUM REUSIM SA IESIM DIN CAPCANA VISULUI?

Chiar ?i b?rba?ii care obi?nuiesc s? se amuze pe seama pove?tilor romantice sunt contamina?i. Tr?im într-o cultur? în care iubirea ideal?, n?valnic?, perfect împlinit? ?i împlinitoare a devenit o emblem?. Un ?el. Un drept. A?a simt cei mai mul?i dintre noi. A?a am fost sugestiona?i s? credem. Filmele, romanele, miturile între?inute de mass-media au pus um?rul la aceast? iluzie.
Ce for?? p?streaz? de fapt coeziunea cuplului? Pân? de curând era dependen?a reciproc?, datorat? necesit??ilor economice, presiunii sociale ?i, vreme de multe secole, celei religioase. Ultimele decenii au produs adev?rate muta?ii în privin?a felului cum î?i în?eleg b?rbatul ?i femeia rolurile ?i rela?ia de cuplu. Dar mul?i înc? se împotmolesc, nu ajung niciodat? la adev?rata intimitate ?i nici nu au o imagine clar? despre ceea ce înseamn? cunoa?terea reciproc? ?i comunicarea.
Mi?carea feminist?, mult clamata revolu?ie sexual? ?i abandonarea valorilor religioase tradi?ionale au subminat imaginea cuplului unit la bine ?i la r?u. Oamenii caut? azi cu înfrigurare o nou? ra?iune de a tr?i împreun?, iar mul?i sper? s? o g?seasc? în iure?ul emo?ional ?i ardoarea care îi incendiaz? atunci când se îndr?gostesc, în faza idilic? a rela?iei.

ILUZIILE ADUC DEZILUZIA
De unde vine aceast? aspira?ie naiv?? Cei mai mul?i dintre noi se simt incomple?i. ?i e atât de tentant s? privim intimitatea ca pe un mijloc de a umple acest gol imens! Ne dorim o aten?ie neîntrerupt?, pasiune sufleteasc? ?i erotic? mereu cresc?toare. Ni se pare c? prezen?a vâlv?t?ii de început a pove?tii de iubire ne îndrept??e?te s? hr?nim o asemenea speran??, evident atât de iluzorie. ?i ne construim o imagine mental? a celuilalt cu toate calit??ile pasionale, permanente ?i pozitive, care ne împiedic? s? resim?im solitudinea. Acesta e adev?rul necosmetizat: cele mai multe cupluri se men?in ast?zi din speran?a unei neîntrerupte gratifica?ii reciproce.
Dar tocmai o asemenea dorin?? nerealist? ne asigur? ?i inevitabila deziluzie. Oricine plonjeaz? într-o rela?ie intim? cu scopul ?i setea ca omul de lâng? el s?-l împlineasc?, se îndreapt? c?tre o vale a plângerii: nimeni nu ne poate satisface la infinit. Iar dup? ce c?dem în capcana comun? a a?tept?rii ca fiin?a drag? de lâng? noi s? ne fac? de-a pururi ferici?i, nu trece mult pân? descoperim efemeritatea acestui „aranjament”. Din acel moment încep resentimentele ?i de o parte ?i de cealalt?, fiecare dintre cei doi îndr?gosti?i se simte frustrat, p?c?lit, revoltat c? „sufletul-pereche” nu ?i-a îndeplinit sarcina irealizabil?. Începe o nou? faz? a rela?iei, în care amândoi simt cum cresc sentimentele negative pentru care nu sunt preg?ti?i.

ASUMA-TI RESPONSABILITATEA
Ce facem? R?mânem cu bra?ele încruci?ate în timp ce ne plângem de cel iubit ?i îl acuz?m c? ne face s? suferim sau înv???m cum s? reac?ion?m mai în?elept atunci când purtarea sa nu ne mai bucur?? E alegerea noastr?. Suntem singurii care putem rupe înl?n?uirea distructiv?. E inutil s? a?teptam de la cel?lalt s? ia ini?iativa unei transform?ri. Hai s? recunoa?tem – dac? ai f?cut vreodat? acest soi de efort, ?tii c? nu este o sarcin? chiar u?oar? s?-?i modifici genul de reac?ii la ceva negativ.
F?r? un ideal îns?, f?r? perspectiva ?i motiva?ia spiritual?, adânc?, adev?rat?, consubstan?ial? fiin?ei noastre, nu doar declarat? ca inten?ie, nu putem dep??i sentimentele negative. Fugim de fapt de realitate. Iar eroarea noastr? psihologic? ne face s? presupunem f?r? nicio re?inere c? aspectele negative ale celui iubit sunt o amenin?are real? ?i ne justific? în consecin?? resentimentele ?i atitudinea defensiv?.
În cel mai r?u caz, filtrul nostru psihologic ne amplific? sentimentele negative ?i condamnarea „îndrept??it?” a lipsurilor celuilalt. Cu timpul putem s? ne rafin?m mecanismele de acuzare, avem toate datele s? devenim exper?i în arta de a depista ceea ce nu merge, de a în?elege sursele durerilor, sup?r?rilor noastre ?i de a le exprima. De fapt, nu ajungem decât s? ne complacem în ele.
O atare strategie psihologic? e sinuciga??, deoarece risc?m s? ne petrecem toat? via?a luptându-ne cu sentimen-tele negative ?i s? nu ajungem niciodat? la cap?t. Suntem tenta?i s?-l facem pe cel?lalt responsabil de toate dificul-t??ile noastre, s? ne delect?m în rolul de victim?, s? neg?m propria contribu?ie de adult la situa?ia respectiv?. Dar un comportament ca acesta nu ne ajut? s? în?elegem problema atitudinilor ascunse, a r?d?cinilor care dau na?tere ?i între?in sentimentele negative.
Mai mult decât atât, inventeaz? ?i fixeaz? no?iunile profund eronate care stau la temelia suferin?elor noastre. ?i, f?cându-l pe cel?lalt mai responsabil decât pe noi în?ine, evit?m s? explor?m sensul real al suferin?ei noastre. Rezultatul trist este o rela?ie în care blamarea sistematic? a celuilalt devine un mod de a tr?i. Aceast? gre?eal? psihologic? fixeaz? ?i cronicizeaz? sentimentele de neputin??, de fric?, ne între?ine ranchiuna fa?? de persoana pe care o consider?m responsabil? de chinul nostru. E limpede c? acestui comportament îi lipse?te ceva esen?ial, de aceea nu poate func?iona ca o solu?ie real?.

CUNOASTE-TI TOATE EMOTIILE
Singura solu?ie real? o aduce în?elegerea spiritual? a propriei fiin?e ?i a naturii oric?rei rela?ii de cuplu. Iar viziu-nea spiritual? se hr?ne?te din aspira?ia de a ne elibera din chingile preocup?rilor cotidiene, de a transcende ego-centrismul, mânia ?i violen?a. Avem certitudinea l?untric? a dreptului la dragoste, pace ?i bucurie. Avem certitu-dinea c? putem tr?i în armonie cu noi în?ine ?i cu lumea. De ce s? ne mul?umim cu be?ia unei lumi a fricii ?i culpabilit??ii sau a pl?cerilor superficiale c?rora le d?m pinteni când vrem s? fugim de suferin??? Neîmplinirea interioar? ne informeaz? c? este ceva foarte real de care trebuie s? ?inem seama: nevoia de a tr?i ghida?i de un ideal mai elevat. Nimic nu ne oblig? s? ne petrecem toat? via?a în închisoarea fricii pe care singuri am construit-o. Este posibil? o transformare fundamental?.
Cei anima?i de aceast? dorin?? de a sc?pa din închisoarea banalului, încearc? din r?sputeri s? fie la în?l?imea idea-lurilor precum iertarea, atitudinea pozitiv?, acceptarea celui iubit “a?a cum este” el.
Toate tradi?iile spirituale recomand? ascultarea acestei reguli de aur: a ierta, a fi bun ?i caritabil cu aproapele, chiar dac? el nu este bun cu noi. Propun un ideal de perfec?iune care contrasteaz? cu imperfec?iunea noastr? pre-zent? ?i ne condi?ioneaz? s? facem un efort – evident sau discret – pentru a-l atinge. Când sufletul ne este tulburat, când suntem sup?ra?i, mânio?i, tulbura?i ?i egocentrici, ni se cere s? ne imagin?m o stare a noastr? viitoare în care, printr-o bun?voin?? inepuizabil?, s? fim indulgen?i, iubitori ?i senini.
Ne str?duim prin urmare s? avem gânduri bune, emo?ii frumoase (pozitive) ?i s? ac?ion?m armonios. Dac? reu?im asta suntem virtuo?i; dac? nu, suntem p?c?to?i. Aici apare în unele tradi?ii ?i ideea de pedeaps?. Principala pro-blema a acestui soi de str?danie este c? dorim atât de mult s? fim “buni”, s? ne transcendem natura uman?, încât suntem tenta?i s? neg?m aspectele cele mai ascunse ale realit??ii noastre emo?ionale.
Când eram copii ni s-a spus c? nu e frumos s? plângem. Triste?ea a fost negat?, dar nu eliminat?. Dar ceea ce n-a fost de la început acceptat nu poate fi transformat. Nu po?i niciodat? s? te debarasezi de un sentiment negându-l sau rezistându-i, declarând c? este r?u sau gre?it s? îl experimentezi. De?i încerc?m s? ascundem aspectele mai pu?in pl?cute ale vie?ii noastre interioare, ele nu dispar, supravie?uiesc înc?p??ânate ?i ne bântuie profunzimile.

RENUNTA LA ACUZATII
Încercarea de a te ridica la în?l?imea aspira?iilor spirituale mai prezint? o dificultate. Pe m?sur? ce lu?m în serios progresul spiritual, ne încearc? în mod incon?tient teama c? transformarea noastr? nu este spre bine.
Orice e?ec genereaz? o judecat? sever? ?i aceast? lips? de bun?tate fa?? de noi în?ine ne împinge adesea s? ne în-chidem sufletul fa?? de cei care, ca ?i noi, nu sunt capabili s? ating? idealul elevat al perfec?iunii spirituale. Faptul c? nu ne accept?m imperfec?iunile umane ne face s? le condamn?m atunci când se manifest?, în noi sau în cel?lalt, f?r? s? ne d?m seama c? însu?i faptul de a judeca este un act de violen??. Pentru a ne atinge idealul de pace ?i de dragoste folosim o cale lipsit? de indulgen??. Denigrând sl?biciunile umane cu scopul de a le transcende, provo-c?m adeseori aceast? separare, aceast? închidere l?untric? ?i egocentrismul pe care îl consider?m, paradoxal, atât de deplorabil.
Asta explic? poate, de ce nu ajungem s? ne ridic?m la în?l?imea principiilor pe care le aduc în via?a noastr? în-v???turile spirituale, mai ales cu fiin?a pe care pretindem c? o iubim cel mai mult din lume. Când iubitul, iubita este într-o stare proast?, de enervare, frustrare, nemul?umire, câ?i dintre noi suntem capabili s? r?spundem negati-vit??ii sale cu dragoste? Oricine a fost încercat recunoa?te c? este mult mai u?or s? admiri de la distan?? frumu-se?ea înv???turilor spirituale decât s? le pui în practic?, zi de zi.
Faptul de a considera inacceptabile aceste sentimente are drept rezultat negarea lor. Rela?iile de cuplu care au c?-zut în aceast? “eroare” spiritual? sunt pline de exprim?ri indirecte ale negativit??ii reprimate, care afecteaz? serios comunicarea în problemele importante.

NU REPRIMA, ALCHIMIZEZA
Dup? ce au ajuns la fundul pr?pastiei cu rela?ia lor, (s?-i spunem) Cristian ?i (s?-i spunem) Anda au f?cut cât le-a stat în puterea ?i în discern?mântul acelei perioade din via?a lor. ?i au c?zut pe rând în toate capcanele acestor gre?eli. Amândoi erau instructori de yoga ?i pasiona?i de tot ce înseamn? psihologie. Citeau, studiau, Cristian este psihoterapeut cu acte în regul?… Azi îmi povestesc amuza?i… Amândoi pozau în “speciali?ti” con?tien?i de meca-nismele reful?rii sentimentelor negative, for?ându-se eroic s? comunice dintr-o perspectiv? mai clar? ?i afi?ând o nep?sare care îi durea. Evident, niciuna din aceste atitudini nu a func?ionat. “Eram atât de incapabili s? ne d?ruim reciproc ceea ce credeam c? vrem, încât am fost cât pe-aici s? punem cap?t rela?iei noastre”, spune Anda. Cristian încuviin?eaz? mi?când u?or capul, în timp ce o ia de mân? pe iubita lui.
Dar ceva i-a f?cut s? persevereze. Poate c? a fost dorin?a comun? de a descoperi o cale care s? le îng?duie o des-f??urare mai ampl? a sentimentelor, inclusiv a celor negative, în timp ce p?streaz? un spa?iu interior al iubirii în care se simt în siguran??. Voiau s? apropie, s? uneasc? cerul cu p?mântul, s?-?i p?streze integritatea în mijlocul haosului pe care îl provoca pe atunci gre?ita lor în?elegere.
“Au fost momente în care ni se p?rea c? mergem pe un drum m?rginit de pr?p?stii. Dup? ani de lupte, de victorii ?i e?ecuri, am început s? vedem c? exist? ?i un alt mod de a reac?iona la sentimente penibile, un mod care nici nu le reprim?, nici nu le încurajeaz?, ci permite metamorfozarea, sublimarea, alchimizarea lor. Desigur, cuno?team ?i povesteam altora, la cursuri, la conferin?e, despre aceste mecanisme. Dar acum g?sisem resorturile reale, mai exact descoperisem cum putem s? declan??m aceste resorturi în noi, în rela?ia noastr?.”

SOLIDARI IN SUFLET
Anda ?i Cristian au c?p?tat o nou? motiva?ie, care s? men?in? unitatea cuplului în ciuda oric?ror dificult??i. Aveau nevoie de o viziune spiritual? real?, care s? accepte suferin?a, mânia, frica ?i conflictul, o viziune care s? le permit? s? treac? dincolo de ele în a?a fel încât rela?ia s? nu fie doar rezistent?, ci ?i mai profund?.
Ei spun c? unitatea unui cuplu iubitor poate fi p?strat? printr-o concep?ie comun? asupra cuplului privit ca o cale spiritual?. Aceast? VIZIUNE reune?te p?r?ile cele mai bune ale celor dou? abord?ri, cea psihologic? ?i cea spiritual? ?i implic? o deplasare radical? a centrului de gravita?ie al rela?iei.
Scopul cuplului lor nu mai este simpla împlinire a nevoilor individuale. Rela?ia lor nu mai este doar un contract de comoditate reciproc?. Au alt scop comun – s? descopere cine sunt cu adev?rat, aducând în fiecare aspect al vie?ii lor cotidiene compasiunea, con?tiin?a ?i sinceritatea. Descoperind ce anume le blocheaz? dragostea, Anda ?i Cristian se deschid unor posibilit??i mai înalte. Nu mai sunt adversari în jocuri de putere, ci devin prieteni spiri-tuali într-o c?l?torie de explorare; în loc s? se confrunte în caz de conflict, sunt alia?i într-un efort solidar de al-chimizare a fricii, vinov??iei ?i a incon?tien?ei.
Î?i unesc for?ele pentru a învinge împreun? obi?nuin?ele care produc dizarmonii la nivel fizic, emo?ional, mental sau spiritual. Cel care e mai con?tient la un moment dat poate deschide calea; atunci când unul e mai pu?in lucid, se va baza pe luciditatea celuilalt.
“Vechile lupte ne separau, noile lupte strâng leg?turile dintre noi. Pentru c? nu mai lupt?m unul cu altul, ci î?i înfrunt? fiecare propriile limite, fiecare se confrunt? con?tient cu propriul ego” explic? Anda. În aceast? c?utare, ei înva?? c? schimbarea nu se produce prin efort ?i rezisten??, ci prin în?elegere. Înva?? s? fie lucizi în momente în care alt?dat? ar fi reac?ionat în mod mecanic, s?-?i deschid? inima acolo unde alt?dat? ar fi judecat, s? priveasc? toate comportamentele ce au la baz? mânia, suferin?a ?i teama – fiecare pe ale sale sau pe ale celuilalt – ca pe un strig?t de ajutor în vederea vindec?rii, mai degrab? decât ca pe o amenin?are sau o reflectare a neputin?ei.
“E un proces continuu de înv??are”, spune Cristian. Amândoi înva?? s? comunice într-un mod cu totul nou, care le permite s? scape de atitudinea defensiv?, spre binele adev?ratei lor siguran?e afective. Amândoi sunt aten?i ?i creeaz? con?tient ?i perseverent un mediu emo?ional stabil care s? fac? mult mai u?oar? vindecarea r?nilor suflete?ti. De ce nu reu?iser? totu?i aceste lucruri înainte? ?i atunci î?i doreau s? aib? un cuplu spiritual, ?i atunci aspirau la cuplul androginal.
Îmi zâmbesc amândoi. “Pân? la androgin era important s? fim umani. Cu adev?rat umani. Fiecare cu el însu?i ?i cu cel?lalt. Sim?im c? abia acum înaint?m pe drumul cel bun, pentru c? ne continu?m c?l?toria spiritual? asumându-ne întregul bagaj… ?i cele luminoase din noi, ?i cele imperfecte.”
Anda ?i Cristian au dreptate. Cuplul e o ?coal? a umanit??ii, a umanit??ii profunde care, odat? atins?, devine o punte c?tre miezul dumnezeiesc al fiin?ei. Nici p?rin?ii no?tri, nici ?colile ?i nici religia nu ne-au preg?tit pentru asta în mod real.
Experienta trebuie traita, nu invatata din carti sau cursuri, chiar daca uneori si acestea, alaturi de ghidarea specializata a cuiva ne pot oferi un sprijin si un indemn. Ne pot oferi viziunea ?i mijloacele. Ce facem cu darul pe care îl primim este r?spunderea noastr?. Iar de ceea ce facem depinde ceea ce reu?im.

preluat si adaptat dupa un articol din yogamagazin.ro

Acest articol a fost publicat în Sanatate, Educatie și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(insereaza codul din stanga)